Άδεια επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών

Βάσει του άρθρου 5 της από 26.1.88 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με το Ν. 1766/88, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 της από 9.06.1993 ΕΓΣΣΕ, επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζομένους, υποχρεούνται να χορηγούν πρόσθετη άδεια με αποδοχές έως 14 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος σε αναλογία 1% του απασχολουμένου προσωπικού, με σκοπό την συμμετοχή σε προγράμματα εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως συνδικαλιστικών στελεχών. Η εν λόγω άδεια με την από 9.06.1993 ΕΓΣΣΕ επεκτάθηκε και στα μέλη των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφαλείας.
 
Ο αριθμός των μισθωτών που θα επιλέγονται κάθε έτος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 3 μισθωτούς, αλλά ούτε μεγαλύτερος από 15. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, μόνο εφόσον η σχετική αίτηση της ΓΣΕΕ συνοδεύεται από αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα καλύπτει το χρόνο διάρκειας της άδειας και παράλληλα θα έχει εγκριθεί από το ανώτατο συμβούλιο εργασίας.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας