Χρόνος και τρόπος καταβολής

Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να είναι έγκυρη η απόλυση. Το ποσό πρέπει να καταβληθεί είτε στο σύνολό του άμεσα (εφάπαξ), είτε τμηματικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 74,  Ν.3863/2010. Συγκεκριμένα,όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη από τις διμηνιαίες δόσεις καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στην περίπτωση καταβολής της αποζημίωσης σε δόσεις, το κύρος της απόλυσης τελεί υπό την αίρεση εξόφλησης του συνολικού ποσού. Μόνο με την πληρωμή και της τελευταίας δόσης στην καθορισμένη ημέρα, καθίσταται έγκυρη η απόλυση (άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2556/1997).

Από 1/07/2019 κατέστη υποχρεωτική η καταβολή μέσω λογαριασμού πληρωμών από τους εργοδότες, όχι μόνο των τακτικών καταβαλλόμενων αποδοχών τους, αλλά και της αποζημίωσης λόγω απολύσεως (Ν. 3611/2019, Απόφαση 26034/695/2019). Συγκεκριμένα, η άνω απόφαση ορίζει τα εξής:

«Άρθρο 1: Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω λογαριασμού πληρωμών

1. Οι εργοδότες καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και την αποζημίωση απόλυσής τους, αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά.

2. Η καταβολή των αποδοχών και της αποζημίωσης απόλυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2: Κυρώσεις

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2019»

Ελλιπής καταβολή αποζημίωσης: Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θεωρείται έγκυρη, μόνο εφόσον καταβληθεί πλήρης η οφειλόμενη αποζημίωση στον απολυόμενο εργαζόμενο. Η μη πλήρης καταβολή της αποζημίωσης παρέχει το δικαίωμα στον εργαζόμενο, είτε να θεωρήσει άκυρη την καταγγελία και, εμμένοντας στη σύμβαση, να αξιώσει με αγωγή μισθούς υπερημερίας, είτε να ζητήσει με την αγωγή μόνο την καταβολή ή τη συμπλήρωση της αποζημίωσης, παραιτούμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο από το δικαίωμα προσβολής της ακυρότητας της καταγγελίας. Εξαίρεση προβλέπει το άρθρο 66 του Ν. 4808/2021 μόνο για την περίπτωση καταβολής ελλιπούς αποζημίωσης λόγω προφανούς σφάλματος ή εύλογης αμφιβολίας ως προς τη βάση υπολογισμού αυτής, οπότε και δεν αναγνωρίζεται η ακυρότητα της καταγγελίας, αλλά διατάσσεται η συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης:

  • Σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας διήρκεσε λιγότερο από 12 μήνες.
  • Σε περίπτωση μακράς αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, καθ’ υπέρβαση των ορίων της βραχείας ασθένειας (σημειώνεται ότι μόνη η υπέρβαση των ορίων της βραχείας ασθένειας δεν συνεπάγεται τη λύση της σύμβασης εργασίας, αλλά δίδεται δυνατότητα στον εργοδότη να θεωρήσει την μακρά απουσία του εργαζόμενου ως σιωπηρής εκ μέρους του καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του).
  • Όταν η απόλυση έλαβε χώρα συνεπεία διακοπής των εργασιών της επιχείρησης λόγω πυρκαγιάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας, εφόσον ο εργοδότης δεν είναι ασφαλισμένος κατά του εν λόγω κινδύνου. Εάν είναι ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει τα 2/3 της οφειλόμενης αποζημίωσης (άρθρο 6 Ν. 2112/1920).
  • Όταν πρόκειται για απόλυση κατόπιν υποβολής μηνύσεως (άρθρο 5 Ν. 2112/1920).
  • Σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου ή οικειοθελούς αποχώρησης αυτού από την εργασία του.
  • Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας σύμβασης ορισμένου χρόνου

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας