Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών

Όλοι οι εργοδότες που απασχολούν έμμισθους ή ημερομίσθιους εργαζόμενους είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να παρακρατούν από το μισθό τους τις αντίστοιχες εισφορές υπέρ των διάφορων ασφαλιστικών οργανισμών κύριων, επικουρικών και πρόνοιας και να τις αποδίδουν στον αντίστοιχο οργανισμό. Σύμφωνα με το Ν. 4387/2016, το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάχθηκε από 1.01.2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές). Κατά την πληρωμή των αποδοχών πρέπει ο εργοδότης να παρακρατεί από τους ασφαλισμένους τις εισφορές που τους βαρύνουν. Αν δεν παρακρατήσει τις εργατικές εισφορές επί δύο μήνες από την πληρωμή των αποδοχών, χάνει το δικαίωμα της παρακράτησης (άρθρο 26 παρ. 5 ΑΝ 1846/1951).
 
Oι εισφορές υπολογίζονται επί τών πραγματικών ακαθάριστων αποδοχών τών εργαζομένων (σε χρήμα και σε είδος). Oι αποδοχές αυτές δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από τις νόμιμες, δηλ. αυτές που προβλέπονται κάθε φορά από τις κατά κλάδο συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Kατ’ εξαίρεση οι εισφορές δεν υπολογίζονται επί τών πραγματικών αποδοχών για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές (π.χ. σερβιτόροι, κουρείς, κομμωτές, οδηγοί ταξί, πλασιέ κ.λπ). Oι μισθωτοί αυτοί κατατάσσονται κάθε χρόνο σε ασφαλιστικές κλάσεις με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου τού IKA - ETAM και οι εισφορές υπολογίζονται επί τών τεκμαρτών αποδοχών τών κλάσεων τής κατατάξεως, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
 
Mε την το άρθρο 38, παρ. 2 περ. α’ του N. 4387/2016 (ΦEK Aʹ 85) καθορίζεται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, το οποίο ισούται με
το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπομένου κατωτάτου βασικού μισθού αγάμου μισθωτού άνω των 25 ετών (από 1.03.2019 - 650,00 X10 ευρώ). Tο νέο αυτό ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 με τις οποίες προβλέπεται για την περίοδο, από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μείωση κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
 


 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).