Άδεια στη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές, ίση με το 1/12 της άδειας που προβλέπεται απ’ αυτό τονόμο ή άλλη ειδικότερη διάταξη για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά, ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα έναρξης της άδειας. Ως μήνας λογίζονται 25 ημέρες απασχόλησης. Αν προκύπτει κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα. Ως ημέρες άδειας για τους εν λόγω μισθωτούς νοούνται οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και όχι οι ημέρες κατά τις οποίες αυτοί δεν απασχολούνται.

Παράδειγμα υπολογισμού ημερών αδείας σε περίπτωση διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης (Έγγρ. 36311/840/5-11-2013 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Πρόνοιας)

Εργαζόμενος ο οποίος προσλαμβάνεται με σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης για εργασία 4 ημερών την εβδομάδα δικαιούται τις ακόλουθες ημέρες αδείας:

α. Για το πρώτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών. Εάν απασχοληθεί, π.χ. έξι (6) μήνες και 96 ημέρες συνολικά (16 ημέρες μηνιαίως), κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, δικαιούται άδεια ως εξής: 96 συνολικά εργάσιμες ημέρες /25 = 3,84 = 4. H αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το 1/12 των 20 ημερών, δηλ. 20/12 = 1,7 = 2. Σύνολο δικαιούμενων ημερών 2 X 4 = 8 ημέρες, περίπου.

β. Για το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας), άδεια ίση με το 1/12 των 21 εργάσιμων ημερών.Ως εκ τούτου εάν ο εργαζόμενος απασχοληθεί συνολικά 192 ημέρες, κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, δικαιούται άδεια ως εξής: 192 συνολικά εργάσιμες ημέρες /25 = 7,68 = 8. H αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το 1/12 των 21 ημερών, δηλ. 21/12 = 1,75 = 2. Σύνολο δικαιούμενων ημερών 2X8=16 ημέρες, περίπου.

γ. Για το τρίτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε μήνα απασχόλησης έως το τέλος του έτους, (όπου ως μήνας λογίζονται πάντα οι 25 πραγματικές ημέρες εργασίας) άδεια ίση με το 1/12 των 22 εργάσιμων ημερών.Ως εκ τούτου, εάν ο εργαζόμενος απασχοληθεί συνολικά 192 ημέρες, κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, δικαιούται άδεια ως εξής: 192 συνολικά εργάσιμες ημέρες /25 = 7,68 = 8. H αναλογία αυτή πολλαπλασιάζεται με το 1/12 των 22 ημερών, δηλ. 22/12 = 1,83 = 2. Σύνολο δικαιούμενων ημερών 2 X 8 = 16 ημέρες, περίπου.

Eπισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υπολογισμοί εξαρτώνται πάντοτε από τις πραγματικές εργάσιμες ημέρες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους. 
Οι μερικώς απασχολούμεναι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 2 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει.

 

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας