Περιορισμοί στο ύψος της Αποζημίωσης

1. Σύμφωνα με το το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98), προβλέπεται ανώτατο όριο αποδοχών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω απολύσεως, το οποίο υπολογίζεται στο οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30. Δεδομένου ότι από 1.04.2024 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 37,07 ευρώ, το ανώτατο ποσό των αποδοχών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 8.896,8 ευρώ. Σημειώνεται ότι, στην προκειμένη περίπτωση το ανωτέρω ποσό δεν προσαυξάνεται με την προσθήκη της αναλογίας των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, γιατί αυτό αποτελεί πλέον το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών για τον καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης.

2. Όταν εργοδότης είναι το δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή τράπεζα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή επιχείρηση ή ν.π.ι.δ. που επιχορηγείται από το κράτος, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσό των 15.000 Ευρώ (άρθρο 2 Α.Ν. 173/1967, άρθρο 21 παρ. 13 Ν. 3144/2003). Το ανωτέρω όριο καταλαμβάνει και την αποζημίωση των υπαλλήλων που αποχωρούν ή απομακρύνονται από την εργασία τους, μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας