Ευέλικτο ωράριο εργασίας κατόπιν αιτήματος εργαζόμενου γονέα

Με το άρθρο 31 του Ν. 4808/2021, σε συμμόρφωση του άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158, ο εργαζόμενος αποκτά κι αυτός το δικαίωμα να διαχειρίζεται το χρόνο εργασίας του, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις ή επιλογές του, για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και ιδιωτικής του ζωής. Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως δώδεκα (12) ετών ή φροντιστής δικαιούται να ζητά ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κάλυψη συγκεκριμένων οικογενειακών του αναγκών.

Για το δικαίωμα χορήγησης ευέλικτης ρύθμισης εργασίας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχόμενης εργασίας ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (υπηρεσίας) στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμων, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων.

Ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει κάθε αίτηση για ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και να αποφανθεί για την ικανοποίησή της εντός μηνός από την υποβολή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης και του εργαζομένου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο εργοδότης οφείλει να τεκμηριώσει εγγράφως τους λόγους απόρριψης ή και την αναβολή χορήγησης ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας.

Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική μορφή απασχόλησής του. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στην αρχική μορφή απασχόλησης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης περιόδου, κατόπιν αιτήσεώς του και εφόσον αυτό δικαιολογείται από συγκεκριμένη μεταβολή των περιστάσεων. 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας