Αναστολή σύμβασης εργασίας

Αναστολή σύμβασης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος δεν παρέχει για ορισμένο ή αό­ριστο χρονικό διάστημα την συμφωνημένη ερ­γασία του, με ή χωρίς υπαιτιό­τητά του, ενώ η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύ­ει και να δεσμεύει τα μέρη. Με άλλα λόγια κατά το χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας αναστέλ­λεται η υποχρέωση του εργαζομένου να πα­ρέχει την εργασία του, ενώ η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει ή όχι τον μισθό εξαρτάται από το είδος της αναστολής. Κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα μέρη κατά την κατάρτιση της σύμβασης εξακολουθούν να υπάρχουν και να δεσμεύουν τους συμβαλλόμε­νους.
 
Η αναστολή της σύμβασης εργασίας στην πράξη λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο με πρωτοβουλία του μισθωτού (εκούσια ή ακούσια), ενώ ο εργοδότης μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο για γεγονότα που αποτελούν ανωτέρα βία μπορεί να επικαλε­σθεί με δική του πρωτοβουλία αναστολή της σύμβασης και πάλι όχι χω­ρίς συνέπειες γι’ αυτόν, όπως στην περίπτωση της διαθεσιμότητας (Άρ­θρο 10 Ν. 3198/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3846/ 2010).
 
Οι κυριότερες περιπτώσεις αναστολής της σύμβασης είναι οι ακόλουθες:
α) Κάθε ανυπαίτια αποχή του εργαζομέ­νου από την εργασία του, όπως η ασθένεια, η κύηση, ο τοκετός και η λοχεία (άρθρο 657 ΑΚ).
β) Η κανονική άδεια των εργα­ζομένων: ο χρόνος αποχής των εργαζομένων σε άδεια ανα­στέλλει την υποχρέωσή τους για παροχή εργασίας.
δ) Στράτευση των εργαζομένων
ε) Στο άρθρο 325 Α.Κ. στο οποίο προβλέπεται το δικαίωμα των μερών να μην εκπληρώσουν τις εκ της σύμβασης υποχρεώσεις τους μέχρις ότου και το άλλο μέρος εκπληρώσει τις δικές του (Δικαίωμα επίσχεσης).
Στ) Άδεια άνευ αποδοχών: πρόκειται για τη συνηθέστερη περίπτωση συμβατικής ανα­στολής. 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας