Άδεια ανεύρεσης άλλης εργασίας (ΑΚ 677)

Στο άρθρο 677 ΑΚ αναγράφεται μία εκ των παρεπόμενων υποχρεώσεων του εργοδότη στο στάδιο λήξης της σύμβασης εργασίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι όταν καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο για να βρει νέα απασχόληση, εφόσον δεν του μένει διαφορετικά κατάλληλος χρόνος γι’ αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως άδεια θα πρέπει να νοηθεί η ολιγόωρη αποχή από την εργασία τις μέρες που παρουσιάζεται αντίστοιχη ανάγκη, ενώ η έκταση της άδειας αυτής, η οποία δεν προσδιορίζεται από το νόμο, προσδιορίζεται από τα συναλλακτικά ήθη, τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις ανάγκες τις επιχείρησης.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει στην περίπτωση, που ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας με προθεσμία (προειδοποίηση), γιατί η αξίωση γεννιέται μετά την καταγγελία της σύμβασης, ενώ δεν ισχύει σε άλλες περιπτώσεις λύσης της σύμβασης. Παράλληλα, γίνεται δεκτό, ότι χωρεί ανάλογη εφαρμογή και στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, για το αμέσως πριν από το χρόνο λήξης της χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με το ζήτημα αν ο εργαζόμενος διατηρεί ή όχι το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό κατά τη διάρκεια της απουσίας του για εύρεση άλλης εργασίας, ο νόμος δε το ρυθμίζει. Ωστόσο, βάσει του άρθρου 657 του Αστικού Κώδικα «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο».

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας