Δικαίωμα στη λήψη ετήσιας κανονικής άδειας

Ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό έτος, ενώ οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν αναλογική άδεια από τον πρώτο μήνα απασχόλησής τους. Ειδικότερα, µε τη παράγραφο 1 του Α.Ν.539/1945, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συνδέονται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια µε αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) µε βάση το χρονικό διάστηµα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούµενης αδείας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιµων ηµερών επί πενθηµέρου εβδοµαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιµων ηµερών, επί εξαηµέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 µήνες συνεχούς απασχόλησης. Παράλληλα, διευκρινίζεται πλήρως και συµπληρώνεται η διαδικασία λήψης της άδειας κατά τα δύο πρώτα ηµερολογιακά έτη της εργασιακής σχέσης του μισθωτού.
Επισημαίνεται ότι θεωρούνται χρόνος απασχόλησης που προσμετράται στον υπολογισμό για τη θεμελίωση του δικαιώματος της ετήσιας κανονικής άδειας, τα χρονικά διαστήματα που οι μισθωτοί απέχουν από την εργασία τους:
· λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας ή ατυχήματος
· λόγω στράτευσης
· λόγω απεργίας
· λόγω ανωτέρας βίας
· λόγω κύησης ή λοχείας ή λήψεως εξάμηνης ειδικής άδειας μητρότητας (άρθρο 142 Ν.3655/2008 και ΚΥΑ 33891/2008)
· λόγω διαθεσιμότητας και άδειας άνευ αποδοχών.
Τα χρονικά διαστήματα που οι μισθωτοί απουσιάζουν από την εργασία τους για τους προαναφερθέντες λόγους δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της άδειάς τους.
Τέλος, όταν πρόκειται για επιχείρηση που έχει μεταβιβαστεί και συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού στον εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί την αρχική επιχείρηση, συνυπολογίζεται και ο χρόνος εργασίας του στον προκάτοχο εργοδότη.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας