Άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια άνευ αποδοχών δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, αλλά ρυθμίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) την λήψη της αδείας την αιτείται ο ίδιος ο εργαζόμενος και β) ο εργοδότης εγκρίνει τη λήψη αυτής, στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και εκτιμώντας τις οικογενειακές, κοινωνικές ανάγκες και υποχρεώσεις του αιτούντος εργαζόμενου.
Κατά το διάστημα χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, η σύμβαση εργασίας δεν λύεται, απλώς αναστέλλεται η ισχύς της και συνεπώς ο εργοδότης υποχρεούται να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου μετά τη λήξη της άνω αδείας.
Για την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον εργοδότη, την οποία ο τελευταίος θα αποδεχθεί εγγράφως. Δεν νοείται και απαγορεύεται η λήψη υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών, με μονομερή απόφαση του εργοδότη

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).