Άδεια άνευ αποδοχών

 

Με το άρθρο 62 του Ν. 4808/2021 ρυθμίστηκε νομοθετικά η άδεια άνευ αποδοχών και τέθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής. Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή της είναι να την αιτηθεί ο ίδιος ο εργαζόμενος.
Η διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος, δύναται όμως να παραταθεί με νεότερη συμφωνία των μερών. Κατά τη διάρκεια της απουσίας με άδεια άνευ αποδοχών, η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές. Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η σύμβαση εργασίας δεν λύεται, απλώς αναστέλλεται η ισχύς της και συνεπώς ο εργοδότης υποχρεούται να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του εργαζόμενου μετά τη λήξη της άνω αδείας. Η έγγραφη συμφωνία αναρτάται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και αντίγραφό της γνωστοποιείται στον e-efka.
Για την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών, ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον εργοδότη, την οποία ο τελευταίος θα αποδεχθεί εγγράφως. Δεν νοείται και απαγορεύεται η λήψη υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών, με μονομερή απόφαση του εργοδότη

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας