Βιβλίο Αδειών

Σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αδειών μέχρι σήμερα εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 4254/2014, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας, δεν χρειάζεται όμως θεώρηση. Tα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το βιβλίο αδειών αναφέρονται στον N. 4254/14, τα οποία πρέπει να παραμένουν στο αρχείο του εργοδότη, στην διάθεση κάθε ελέγχου του ΣEΠE. Επίσης, ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιεί ηλεκτρονικώς τα στοιχεία αδείας στο Π.Σ. EPΓANH (έντυπο E11) τον Ιανουάριο του επομένου έτους.

Με το άρθρο 53 του νέου Ν. 4611/19 προβλέπεται ότι με υπουργική απόφαση (η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί) θα αντικατασταθεί το βιβλίο αδειών, καθώς και η υποχρέωση γνωστοποιήσεως στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου (έντυπο Ε11), με την ηλεκτρονική αναγγελία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα μετά από την έναρξή της. Σημειώνεται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 40331/Δ1.13521/19.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στην οποία περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με το προβλεπόμενο καθεστώς προ της θέσπισης του Ν. 4611/2019

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας