Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2112/1920, Β.Δ. 16/1920 και 3.198/1955, όπως ισχύουν σήμερα, η έγκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, προϋποθέτει την κοινοποίηση εγγράφου καταγγελίας, με ταυτόχρονη καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσης λόγω απολύσεως. Το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος καταβολής αυτής εξαρτώνται από την ιδιότητα του απολυομένου ως υπαλλήλου ή εργάτη.
 
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλο ή εργατοτεχνίτη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 5 παρ.1 Ν.3198/55, όπως ισχύει).

Σαν τελευταίος μήνας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης νοείται το χρονικό διάστημα που έχει σαν τέλος την ημερομηνία απόλυσης του εργαζόμενου και αρχή την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα.
Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου.
 
Ποσό αποζημίωσης επί προειδοποίησης απόλυσης: Εργοδότης που καταγγέλλει με προειδοποίηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία ορίζεται ρητώς στις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012. Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος προειδοποίησης που ορίζει ο νόμος. Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης. Βάση υπολογισμού της αποζημίωσης αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το χρόνο της προειδοποίησης και όχι οι τυχόν ανώτερες ή κατώτερες του χρονικού σημείου λύσεως της σύμβασης εργασίας.
 
Ποσό αποζημίωσης επί μερικής απασχόλησης: Προκειμένου για μισθωτούς που απασχολούνται συνεχώς με μειωμένο ωράριο , π.χ. επί λιγότερες ώρες την ημέρα ή επί λιγότερες ημέρες το μήνα ή την εβδομάδα, η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των μειωμένων αποδοχών που λαμβάνουν για την μειωμένη απασχόλησή τους, η οποία αποτελεί και την τακτική απασχόλησή τους.
 
Ποσό αποζημίωσης για αμειβόμενους με ποσοστά, κατ’ αποκοπή κλπ: Η αποζημίωση των μισθωτών που αμείβονται με ποσοστά κατ’ αποκοπή ή κατά μονάδα παραγόμενης εργασίας (σερβιτόροι, κουρείς, οδηγοί ταξί κλπ), υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που έλαβαν κατά τους δύο τελευταίους μήνες προ της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Πάντως το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσής τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο τεκμαρτό ημερομίσθιο του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). Αν το ποσό είναι μικρότερο, τότε λαμβάνεται ως βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο του ΕΦΚΑ.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).