Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο - άγαμη γονέα, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις.
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (άρθρο 45 Ν. 4808/2021).

 
Με την  υπ’ αριθ.107342/14-11-22 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους της άδειας 6 ημερών ετησίως μετ’ αποδοχών που απονέμεται σε μονογονεϊκές οικογένειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, του Ν.4808/2021. Δικαιούχοι της ως άνω άδειας εκτός από τους χήρους και τους άγαμους γονείς που έχουν την επιμέλεια του τέκνου είναι επίσης:
α) οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου με δικαστική απόφαση.
β) οι εργαζόμενοι γονείς που τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης ή ακύρωσης του γάμου.
 
Τέλος, με τις υπ’ αριθμ. 47972/7.07.2021 και 38481/10.04.2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίσθηκε και το θέμα της διάρκειας της εν λόγω αδείας σε σχέση με την ηλικία του παιδιού. Συγκεκριμένα ο δικαίωμα στην εν λόγω άδεια παύει να ισχύει, όταν παύει να υφίσταται δικαίωμα/υποχρέωση στη γονική μέριμνα ή στην επιμέλεια του τέκνου, με την ενηλικίωση αυτού, δηλαδή με τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους ηλικίας του, σύμφωνα με το άρ. 127 του ΑΚ. Διευκρινίζεται επίσης ότι η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται και μετά την ενηλικίωση του παιδιού, εφόσον αυτό έχει αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 4808/2021.

 

Δείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

10 / 04 /2023 Αριθμ. Πρωτ: 38481 ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με την ηλικία του παιδιού

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας