Υπολογισμός υπηρεσίας - προϋπηρεσίας μισθωτού.

Για τον καθορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπ’ όψη η τελευταία συνεχής υπηρεσία του μισθωτού στον ίδιο εργοδότη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Δεν υπολογίζεται προηγούμενος χρόνος με σύμβαση έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εκτός εάν πρόκειται περί σύμβασης που υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, οπότε θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αυτός, αρκεί να είναι συνεχόμενος. Είναι πάντως έγκυρη η συμφωνία περί συνυπολογισμού χρόνου προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης και συνακόλουθα αλλαγής του προσώπου του εργοδότη, η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της συνολικής εργασιακής σχέσεως στον προηγούμενο και στον νέο εργοδότη.
 
Στον χρόνο υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος εργασιακής σχέσεως, δηλαδή προσμετρώνται και τα χρονικά διαστήματα ασθενείας, διαθεσιμότητας, στράτευσης, αναστολής εργασίας, κανονικής άδειας, αδείας άνευ αποδοχών ή άλλης αιτίας.
 
Για την εξεύρεση του ποσού της αποζημιώσεως λαμβάνεται υπόψη η κατά τον χρόνο της καταγγελίας ιδιότητα του μισθωτού ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη. Στην τελευταία αυτή ιδιότητα προσμετράται και όλος ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ίδιο εργοδότη με διάφορη, οποιαδήποτε ιδιότητα.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).