Άδεια εθελοντικού αθλητισμού

Αθλητικός εθελοντής, που υπηρετεί ως υπάλληλος, μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε κρατικό νομικό προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αν απασχοληθεί ενεργά ως εθελοντής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διεθνούς ή εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, δικαιούται υποχρεωτική, ισόχρονη άδεια απουσίας από την εργασία του άνευ αποδοχών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως (άρθρο 16 Ν. 4908/2022, ΦΕΚ Α 52/11.03.2022). Η εν λόγω άδεια δε συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο της προβλεπόμενης κανονικής ετήσιας άδειας, ούτε συμψηφίζεται με αυτή. Για τη λήψη της εν λόγω άδειας, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια το είδος της αθλητικής διοργάνωσης, ο χρόνος απασχόλησης του αθλητικού εθελοντή και η φύση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν.
Η άδεια του παρόντος δεν χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας