Άδειες σχετικά με την προστασία της οικογένειας

 

 

 

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από την ετήσια κανονική άδεια δικαιούνται, βάσει νόμων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διάφορες άδειες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Οι άδειες αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης κι ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι ειδικές αυτές άδειες δεν συμψηφίζονται με την κανονική άδεια, ανεξάρτητα αν αυτό ορίζεται στις διατάξεις που τις προβλέπουν ή όχι. Κατά συνέπεια σε περίπτωση που ειδική άδεια συμπέσει με την ετήσια κανονική άδεια, η κανονική άδεια διακόπτεται, ο εργαζόμενος λαμβάνει την ειδική άδεια και, όταν αυτή τελειώσει, αρχίζει να λαμβάνει και πάλι το υπόλοιπο μέρος της κανονικής αδείας. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή η κανονική άδεια επί της ουσίας παρατείνεται κατά τόσες ημέρες όσες και η ειδική άδεια.

Με τις νέες διατάξεις του Ν. 4808/2021 θεσπίστηκε ένα προστατευτικό πλαίσιο και την προστασία της οικογενειακής και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1158/ΕΕ. Βασικές αρχές των εν λόγω διατάξεων είναι: α) η προστασία των εργαζομένων που κάνουν χρήση των εν λόγω αδειών από ενδεχόμενη απόλυση, κατά τρόπο ώστε η απόλυση αυτή να είναι άκυρη εάν έλαβε χώρα λόγω χρήσης των εν λόγω αδειών, β) η προστασία της εργασιακής τους θέσης όταν επανέλθουν μετά τη λήξη των εν λόγω αδειών, κατ’ εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών και γ) οι εν λόγω άδειες δεν καταργούν υφιστάμενο ευνοϊκότερο πλαίσιο αδειών, αλλά αντίθετα λειτουργούν συμπληρωματικά προς όφελος των εργαζομένων. 

 

 

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας